معرفی آفتکش کلرپایریفوس متیل chlorpyrifos-methyl

chlorpyrifos-methyl کلرپایریفوس متیل

** ENT 27520 ** Dowco 214 ** chlorpyriphos-methyl ** chlorpyrifos-me **

http://s9.picofile.com/file/8339568342/chlorpyrifos_methyl.png

چکیده

جذب آبی پایین، غیر متحرک. خطر کم برای آبهای زیر زمینی دارد. سمیت زیادی برای پستانداران ندارد. جذب پوستی دارد. بسیار سمی برای ماهی، بی مهرگان آبزی و زنبور عسل و نسبتا سمی برای پرندگان، گیاهان آبزی، جلبکها و کرمهای خاکی

 

اطلاعات عمومی

معرفی: حشره کش و کنه کش علیه آفات گیاهی و خاک

آفات توصیه شده: سپردارها، شته های خونی، پیچاننده های برگ، لارو بالپولکداران، کرمهای طوقه بر، کرمهای ریشه، سوسری، ککها، سوسکها، پشه، موریانه، مورچه ها

اولین استفاده در جهان: ۱۹۶۶ اولین گزارش ۱۹۸۵ اولین برندینگ

وضعیت در ایران: ۱۳۷۸ به مدت سه سال، ۱۳۸۱ تمدید تا سال ۱۳۸۷، ۱۳۸۴ به مدت سه سال روی کرم سیب

موارد و مقدار مصرف در ایران:

 

نوع آفت کش کنه کش، حشره کش
گروه شیمیایی سموم فسفره
حداقل خلوص ماده فعال g/kg 960
منشا مواد سنتتیک
نحوه اثر اثر گوارشی، تماسی و تدخینی. حشره کش عصبی و مهارکننده آنزیم کولین استراز
ایزومر
فرمول شیمیایی C7H7Cl3NO3PS
وزن ملکولی (گرم بر مول) ۳۲۲٫۵۳
نام شناسه ترجیحی (PIN) O,O-dimethyl O-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl) phosphorothioate
IUPAC نام آیوپاک O,O-dimethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate
CAS  نام سی ای اس O,O-dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate
آفات مقاوم Blattella germanica
Culex tarsalis
Plutella xylostella
Sitophilus zeamais
Tribolium castaneum
Aedes nigromaculis
شکل فیزیکی جامد سفید مایل به زرد کمرنگ

 


ویژگیهای زیست محیطی

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
حلاليت در آب  ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۲٫۷۴ A5 کم
حلاليت درحلال هاي آلي   ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۲۵۰۰۰۰ A5 – اتیل استات
۲۵۰۰۰۰ A5 – استون
۱۵۴۰۰۰ A5 – هپتان
۱۹۳۰۰۰ A5 – متانول
دمای ذوب (oC) ۴۶ A5
جوش دمای (oC) تصعید قبل از جوش A5
دمای تجزیه (oC) ۱۷۵ A5
دمای اشتعال (oC) غیرقابل اشتعال A5
نسبت حلالیت اکتانال-آب در شرایط pH 7, 20oC ۱٫۰۰X1004
تراکم فشرده (گرم بر ميلي ليتر) بر وزن مخصوص ۱٫۶۷ A5
ثابت اسيدي (pKa) در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
فشار بخار در ۲۰ درجه سانتیگراد ۳٫۰ A5 کم
ثابت قانون هنری در ۲۵ درجه سانتیگراد ۰٫۲۳۵ A5 متوسط
شاخص شسته شدن در خاك GUS ۰٫۹۲ نوردهی کم
شاخص آلودگي آب زیرزمینی (ميكرو گرم برليتر) برای میزان مصرف ۱ كيلودرهكتار SCI-GROW ۱٫۴۳X10-02
شاخص انتقال ذرات متوسط
حداكثر طول موج جذب شده ( L mol-1 cm-1 ) Neutral soln:

۲۰۳nm=20322,

۲۳۰nm=10112,

۲۹۰nm=5449
Acidic soln:

۲۰۳nm=20367,

۲۳۰nm=9567,

۲۹۰nm=5473
Basic soln:

۲۴۲nm=9475,

۲۹۰nm=1423,

۳۲۳nm=6817

A5
كشش سطحي (mN m-1) ۷۱٫۹ A5

 

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

تجزیه

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
تجزیه در خاک (روز) (هوازی) DT50 معمول ۱۲٫۰ A5 غیرماندگار
DT50 آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه ۱۲٫۵ A5 غیرماندگار
DT50 مزرعه ۱٫۲۴ A5 غیرماندگار
DT90آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه ۱۵٫۴ A5
DT90 مزرعه ۴٫۵ A5
DT50 نقطه پایان مدلسازی ۱٫۳۲ A5
میزان تجزیه در بافت گیاهی RL50 R3
میزان تجزیه درسطح و داخل گیاه RL50 R4
تجزیه نوری در آب DT50 (روز)  pH 7 A5 نسبتا سریع
هیدرولیز درآب DT50 (روز)  pH=7, 20oC A5 غیرماندگار
تجزیه در رسوبات DT50 برحسب روز A5 سریع
تجریه در آب DT50 برحسب روز A5 نسبتاسریع

 

 

جذب و تحرک در خاک

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
خطی Kd A5 نامتحرک
Koc ۴۶۴۵
فروندلیچ Kf ۴۴٫۹ A5 تحرک کم
Kfoc ۱۴۶۲
۱/n ۰٫۹۶
اسیدیته حساس

 

 

متابوليتهای كليدي

 

متابولیت محل انجام حداکثر مقدار رخداد تخمینی
۳,۵,۶-trichloro-2-pyridinol خاک ۰٫۸۷۹
۲,۳,۵-trichloro-6-methoxypyridine خاک ۰٫۰۴۹

 

 

دیگر متابولیتهای شناخته شده

 

متابولیت نام مستعار محل انجام
N-methyl-dichloro-2-pyridinone خاک

 

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

اکوتوکسکولوژی

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
فاکتور تغلیظ در موجود زنده BCF (l kg-1) ۱۸۰۰ A5 آستانه نگرانی
CT50 (days)

 

۲٫۶
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) A5 موش کم
رژیم غذایی کوتاه مدت پستانداران  NOEL (mg kg-1) ۰٫۱ L2 موش, ۲ year زیاد
(ppm diet)

 

سمیت  حاد برای پرندگان LD50 (mg kg-1) A5 Colinus virginianus متوسط
سمیت  مزمن برای پرندگان(LC50/LD50) A5 Colinus virginianus
سمیت  حاد برای ماهی LC50 (mg l-1) A5 Oncorhynchus mykiss متوسط
سمیت  مزمن برای ماهیNOEC (mg l-1) A5 Oncorhynchus mykiss زیاد
سمیت  حاد برای پندپایان آبزی LC50 (mg l-1) A5 Daphnia magna زیاد
سمیت  مزمن برای پندپایان آبزی NOEC (mg l-1) A5 Daphnia magna زیاد
سمیت  حاد برای سخت پوستان دریایی LC50 (mg l-1)
سمیت  حاد برای موجودات زنده کف دریا LC50 (mg l-1)
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا NOEC در آب(mg l-1)
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا در رسوبات NOEC (mg kg-1)
سمیت  حاد برای گیاهان آبزی EC50 (mg l-1)
گیاهان غیر هدف
سمیت  حاد برای جلبکLC50 (mg l-1) L2 Raphidocelis subcapitata, 72 hour متوسط
سمیت  مزمن برای جلبگNOEC (mg l-1)
زنبور عسل  سمیت حاد  LD50 (μg bee-1) ۰٫۱۵ A5 Apis mellifera زیاد
سمیت حاد دهانی LD50 (μg bee-1) ۰٫۱۸ A5 Apis mellifera زیاد
سمیت  حاد برای کرم خاکی LD50 (mg kg-1) A5 Eisenia foetida متوسط
سمیت  مزمن برای کرم خاکی(LC50/LD50) A5 Eisenia foetida متوسط
سمیت برای دشمنان طبیعی LR50 / EC50 / NOEC / % Effect
سایر بندپایان LR50 g ha-1
% درصد ۹٫۰ Mortality
Dose: 0.286 kg ha-1
A5 Typhlodromus pyri
سایر بندپایان LR50 g ha-1
% درصد ۱۰۰ Mortality
Dose: 0.286 kg ha-1
A5 Aphidius rhopalosiphi
سمیت برای میکروارگانیسمهای خاک A5
Dose: 0.5 kg ha-1

 

 

سلامتی و بهداشت انسان

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
آستانه نگرانی مسمومیت (کلاس کرامر) زیاد(کلاس۳)
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) ۵۰۰۰ A5 موش کم
سمیت حاد پوستی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 2000 A5 موش
سمیت حاد تنفسی برای پستاندارانLD50 (mg L-1) > 0.67 A5 موش
نشانه های مسمومیت پستانداران
مصرف روزانه قابل قبول ADI  (mg kg-1bw day-1 ) ۰٫۰۱ A5 موش, SF=100
دز رفرنس حاد ARfD  (mg kg-1bw day-1) ۰٫۱ A5 موش, SF=100
سطح حاد قابل قبول برای فرد سمپاشAAOEL (mg kg-1 bw day-1)
سطح قابل قبول برای فرد سمپاشAOEL (mg kg-1 bw day-1) ۰٫۰۱ A5
مطالعه نفوذ پوستی (%)

 

 

مهارکننده کولین استراز اختلال غدد درون ریز اثرات عصبی
آکنه پوستی حساس کننده پوستی
 

 

 

 

نکات مربوط به سلامتی انسان

 

 

 

سمی از لحاظ گوارشی

برای غدد درون ریزمشکل ایجاد میکند

آنتاگونیست فعالیت آندروژنی

 

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
 طبقه بندی  WHO گروه ۳ نسبتاخطرناک
 (فرمولاسیون) طبقه بندی  US EPA گروه ۳ احتیاط-نسبتا سمی
بسته بندی و دفع زباله گروه ۳ (کم خطر)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *