معرفی آفتکش کلرفلوآزورون chlorfluazuron

کلرفلوآزورون chlorfluazuron 
** PP 145 ** UC 64644 ** IKI-7899 **

http://s8.picofile.com/file/8337840418/chlorfluazuron.png

چکیده

 

حشره کشی با خاصیت حل شدن کم در آب، بسیار فرار و بخاطر خاصیت فیزیکی و شیمیایی اش، انتظار نمی رود که در آبهای زیر زمینی ذخیره شود. در خاک نسبتا ماندگار است. از لحاظ سمیت گوارشی برای پستانداران کم خطر است. همچنین برای پرندگان و ماهیها نیز چندان سمی نیست ولی برای بی مهرگان آبزی بسیار سمی است.

اطلاعات عمومی

معرفی: یک مهارکننده سنتز کیتین که برای کنترل آفات جونده مورد استفاده قرار می گیرد

آفات توصیه شده: تریپس، موریانه، بید کلم، سفیدبالک

اولین گزارش استفاده در جهان: ۱۹۸۲ در ژاپن

وضعیت در ایران: ثبت در سال ۱۳۹۲ برای کرم غلاف خوار سویا و در سال ۱۳۹۲ برای بید کلم

موارد و مقدار مصرف در ایران:  کرم غلاف خوار سویا (یک لیتر در هکتار) / بید کلم (۰٫۷۵ لیتر در هکتار) + (۰٫۵ در هزار روغن تابستانه )

 

 

نوع آفت کش حشره کش
گروه شیمیایی بنزوییل اوره
حداقل خلوص ماده فعال
منشا مواد سنتتیک
نحوه اثر مهارکننده سنتز کیتین، مانع پوست اندازی در لارو و شفیره می شود و نهایتا موجب مرگ حشره می گردد
ایزومر
فرمول شیمیایی C20H9Cl3F5N3O3
وزن ملکولی (گرم بر مول) ۵۴۰٫۶۵
نام شناسه ترجیحی (PIN) N-[(3,5-dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
IUPAC نام آیوپاک ۱-[۳,۵-dichloro-4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
CAS  نام سی ای اس N-(((3,5-dichloro-4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)phenyl)amino)carbonyl)-2,6-difluorobenzamide
آفات مقاوم Plutella xylostella
شکل فیزیکی کریستال سفید

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

ویژگیهای زیست محیطی

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
حلاليت در آب  ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۰٫۰۱۶ L3 کم
حلاليت درحلال هاي آلي   ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۶٫۳۹ L3 – هگزان
۱۰۰۰ L3 – اکتانال
۴۶۷۰ L3 – زایلن
۲۶۸۰ L3 – متانول
دمای ذوب (oC) ۲۲۲٫۶ L3
جوش دمای (oC)
دمای تجزیه (oC)
دمای اشتعال (oC)
نسبت حلالیت اکتانال-آب در شرایط pH 7, 20oC ۶٫۳۱X1005
تراکم فشرده (گرم بر ميلي ليتر) بر وزن مخصوص ۱٫۶۶ L3
ثابت اسيدي (pKa) در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ۸٫۱ L3
فشار بخار در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱٫۰۰X10-05 L3 کم
ثابت قانون هنری در ۲۵ درجه سانتیگراد ۵٫۴۱X10-04 L3 غیرفرار
شاخص شسته شدن در خاك GUS -۰٫۶۲ نوردهی کم
شاخص آلودگي آب زیرزمینی (ميكرو گرم برليتر) برای میزان مصرف ۱ كيلودرهكتار SCI-GROW ۵٫۳۵X10-03
شاخص انتقال ذرات زیاد
حداكثر طول موج جذب شده ( L mol-1 cm-1 )
كشش سطحي (mN m-1)

 

 

تجزیه

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
تجزیه در خاک (روز) (هوازی) DT50 معمول ۹۰ L2 نسبتاماندگار
DT50 آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه
DT50 مزرعه
DT90آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه
DT90 مزرعه
DT50 نقطه پایان مدلسازی
میزان تجزیه در بافت گیاهی RL50
میزان تجزیه درسطح و داخل گیاه RL50 R4
تجزیه نوری در آب DT50 (روز)  pH 7 L3
هیدرولیز درآب DT50 (روز)  pH=7, 20oC L3
تجزیه در رسوبات DT50 برحسب روز
تجریه در آب DT50 برحسب روز

 

 

جذب و تحرک در خاک

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
خطی Kd Q2 غیرمتحرک
Koc ۲۰۸۰۰
فروندلیچ Kf
Kfoc
۱/n
اسیدیته حساس

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

اکوتوکسکولوژی

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
فاکتور تغلیظ در موجود زنده BCF (l kg-1)
CT50 (days)

 

سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) L3 موش کم
رژیم غذایی کوتاه مدت پستانداران  NOEL (mg kg-1)
(ppm diet)

 

سمیت  حاد برای پرندگان LD50 (mg kg-1) L3 Anas platyrhynchos کم
سمیت  مزمن برای پرندگان(LC50/LD50)
سمیت  حاد برای ماهی LC50 (mg l-1) L3 Cyprinidae کم
سمیت  مزمن برای ماهیNOEC (mg l-1)
سمیت  حاد برای پندپایان آبزی LC50 (mg l-1) L3 Daphnia magna زیاد
سمیت  مزمن برای پندپایان آبزی NOEC (mg l-1)
سمیت  حاد برای سخت پوستان دریایی LC50 (mg l-1)
سمیت  حاد برای موجودات زنده کف دریا LC50 (mg l-1)
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا NOEC در آب(mg l-1)
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا در رسوبات NOEC (mg kg-1)
سمیت  حاد برای گیاهان آبزی EC50 (mg l-1)
گیاهان غیر هدف
سمیت  حاد برای جلبکLC50 (mg l-1)
سمیت  مزمن برای جلبگNOEC (mg l-1)
زنبور عسل  سمیت حاد  LD50 (μg bee-1)
سمیت حاد دهانی LD50 (μg bee-1) > 100 L3 کم
سمیت  حاد برای کرم خاکی LD50 (mg kg-1) L3 کم
سمیت  مزمن برای کرم خاکی(LC50/LD50)

 

 

سلامتی و بهداشت انسان

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
آستانه نگرانی مسمومیت (کلاس کرامر) زیاد (کلاس۳)
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 8500 L3 موش کم
سمیت حاد پوستی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 1000 L3 موش
سمیت حاد تنفسی برای پستاندارانLD50 (mg L-1) > 2.4 L3 موش
نشانه های مسمومیت پستانداران
مصرف روزانه قابل قبول ADI  (mg kg-1bw day-1 )
دز رفرنس حاد ARfD  (mg kg-1bw day-1)
سطح حاد قابل قبول برای فرد سمپاشAAOEL (mg kg-1 bw day-1)
سطح قابل قبول برای فرد سمپاشAOEL (mg kg-1 bw day-1)
مطالعه نفوذ پوستی (%)

 

 

نکات مربوط به سلامتی انسان در صورت بلع، میتواند خطرناک باشد/  تحریک کننده چشمی

 

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
 طبقه بندی  WHO بعید به نظر می رسد که خطر حاد داشته باشد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *