معرفی آفتکش بوپرفنزین buprofezin

بوپرفنزین  buprofezin
** buprofezine ** NNI 750 ** ST-29285 **

 

http://s9.picofile.com/file/8337775526/Buprofezin.png

 

اطلاعات عمومی

معرفی: جلوگیری کننده از پوست اندازی، حشره کشی مناسب مگسهای سفید و دیگر حشرات

آفات توصیه شده: مگسهای سفید، زنجرکهای گیاهی، سپردارها، کفشدوزکها و شپشکهای آردآلود

اولین استفاده در جهان:  ۱۹۸۱

وضعیت در ایران: ثبت در ۱۳۷۷ به صورت موقت برای عسلک پنبه و تمدید تا سال ۱۳۸۶ / ثبت موقت برای بالشک مرکبات به مدت سه سال

موارد و مقدار مصرف در ایران: عسلک پنبه ۱٫۲۵ لیتر در هکتار / بالشک مرکبات ۰٫۵ و ۰٫۷۵ در هزار

 

نوع آفت کش حشره کش, کنه کش
گروه شیمیایی ترکیبات  IGR
حداقل خلوص ماده فعال ۹۸۵g/kg
منشا مواد سنتتیک
نحوه اثر سمیت تماسی و گوارشی. جلوگیری کننده از سنتز کیتین.
ایزومر دارای دو فرم Z و E
فرمول شیمیایی C16H23N3OS
وزن ملکولی (گرم بر مول) ۳۰۵٫۴۴
نام شناسه ترجیحی (PIN) (۲Z)-2-(tert-butylimino)-5-phenyl-3-(propan-2-yl)-1,3,5-thiadiazinan-4-one
IUPAC نام آیوپاک (Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one
CAS  نام سی ای اس ۲-((۱,۱-dimethylethyl)imino)tetrahydro-3-(1-methylethyl)-5-phenyl-4H-1,3,5-thiadiazin-4-one
آفات مقاوم Bemisia tabaci
Trialeurodes vaporariorum
Nilaparvata lugens
شکل فیزیکی پودر سفید کریستالی

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif


ویژگیهای زیست محیطی

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
حلاليت در آب  ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۰٫۴۶ A5 کم
حلاليت درحلال هاي آلي   ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۵۲۰۰۰۰ B4 – کلروفرم
۳۳۶۰۰۰ A5 – تولوئن
۲۵۳۰۰۰ A5 – استون
۲۴۱۰۰۰ A5 – اتیل استات
دمای ذوب (oC) ۱۰۵٫۱ A5
جوش دمای (oC) ۲۵۲ A5
دمای تجزیه (oC) ۱۷۷ L3
دمای اشتعال (oC) A5
نسبت حلالیت اکتانال-آب در شرایط pH 7, 20oC ۸٫۵۱X1004
تراکم فشرده (گرم بر ميلي ليتر) بر وزن مخصوص ۱٫۱۸ A5
ثابت اسيدي (pKa) در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد A5
فشار بخار در ۲۰ درجه سانتیگراد ۰٫۰۴۲ A5 کم
ثابت قانون هنری در ۲۵ درجه سانتیگراد ۲٫۸X10-02 A5 هیچ
شاخص شسته شدن در خاك GUS ۰٫۵۸ نوردهی کم
شاخص آلودگي آب زیرزمینی (ميكرو گرم برليتر) برای میزان مصرف ۱ كيلودرهكتار SCI-GROW ۱٫۱۵X10-02
شاخص انتقال ذرات بالا
حداكثر طول موج جذب شده ( L mol-1 cm-1 ) Neutral solution

۲۴۵nm = 11515;

Acidic solution:

۲۲۹nm = 16463;

Basic solution:

۲۲۰nm = 9240,

۲۴۵nm = 11650

A5
كشش سطحي (mN m-1) ۷۰٫۴ A5 at 20oC

 

 

تجزیه

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
تجزیه در خاک (روز) (هوازی) DT50 معمول ۵۰ B4 نسبتا مقاوم
DT50 آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه ۱۳۵٫۴ A5 مقاوم
DT50 مزرعه ۴۵٫۶ A5 نسبتا مقاوم
DT90آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه ۳۳۳ A5
DT90 مزرعه ۱۵۵ A5
DT50 نقطه پایان مدلسازی
میزان تجزیه در بافت گیاهی RL50
میزان تجزیه درسطح و داخل گیاه RL50 ۷٫۴ R4
تجزیه نوری در آب DT50 (روز)  pH 7 ۳۳ A5 باثبات
هیدرولیز درآب DT50 (روز)  pH=7, 20oC باثبات A5
تجزیه در رسوبات DT50 برحسب روز ۴۹ A5 نسبتا سریع
تجریه در آب DT50 برحسب روز ۱۶٫۸ A5 کند

 

 

جذب و تحرک در خاک

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
خطی Kd ۱۰۳ A5 غیرمتحرک
Koc ۵۳۶۳
فروندلیچ Kf ۹۸٫۳۵ A5 غیرمتحرک
Kfoc ۵۳۳۴
۱/n ۱٫۰۰
اسیدیته حساس

 

 

متابولیتهای شناخته شده

 

متابولیت نام مستعار محل انجام
۳-isopropyl-5-phenylperhydro-1,3,5-thiadiazin–2,4-dione BF9 گیاه; حیوان; موش
۱-tert-butyl-3-isopropyl-5-phenylbiuret BF11 گیاه
N-isopropyl-N-phenylurea BF12 گیاه; حیوان
۱-tert-butyl-3-isopropy-5-phenyl-2-biuret BF25 گیاه
۲-amino-2-methylpropyl-2-isopropyl-4-phenylallophanate BF26 گیاه
buprofezin sulphoxide; BF10 آب
۲-(۲-hydroxy-1,1-dimethylethyl)imino-3-isopropyl-5-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1H-1,3,5-thiadiazin-4-one BF4 گیاه; موش

 

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

اکوتوکسکولوژی

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
فاکتور تغلیظ در موجود زنده BCF (l kg-1) ۵۰۹ A5 ماهیها آستانه نگرانی
CT50 (days)

 

۰٫۵
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) B5 موش کم
رژیم غذایی کوتاه مدت پستانداران  NOEL (mg kg-1) > 3.6 B5 موش بالا
(ppm diet)

 

> 40
سمیت  حاد برای پرندگان LD50 (mg kg-1) A5 Anas platyrhynchos کم
سمیت  مزمن برای پرندگان(LC50/LD50) A5 Anas platyrhynchos
سمیت  حاد برای ماهی LC50 (mg l-1) A5 Oncorhynchus mykiss متوسط
سمیت  مزمن برای ماهیNOEC (mg l-1) A5 Oncorhynchus mykiss متوسط
سمیت  حاد برای پندپایان آبزی LC50 (mg l-1) A5 Daphnia magna متوسط
سمیت  مزمن برای پندپایان آبزی NOEC (mg l-1) A5 Daphnia magna متوسط
سمیت  حاد برای سخت پوستان دریایی LC50 (mg l-1)
سمیت  حاد برای موجودات زنده کف دریا LC50 (mg l-1)
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا NOEC در آب(mg l-1) ۰٫۱ A5 Chironomus riparius متوسط
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا در رسوبات NOEC (mg kg-1) ۰٫۱۷ A5 Chironomus riparius متوسط
سمیت  حاد برای گیاهان آبزی EC50 (mg l-1) ۲٫۳۳ F4 Lemna gibba متوسط
گیاهان غیر هدف
سمیت  حاد برای جلبکLC50 (mg l-1) > 2.1 A5 Pseudokirchneriella subcapitata متوسط
سمیت  مزمن برای جلبگNOEC (mg l-1)
زنبور عسل  سمیت حاد  LD50 (μg bee-1) > 200 A5 کم
سمیت حاد دهانی LD50 (μg bee-1) > 163.5 A5 کم
سمیت  حاد برای کرم خاکی LD50 (mg kg-1) A5 Eisenia foetida, corr متوسط
سمیت  مزمن برای کرم خاکی(LC50/LD50) A5 Eisenia foetida, corr کم
سایر بندپایان LR50 g ha-1 ۳۰۰۰ A5 Typhlodromus pyri
% درصد بی خطر A5 Typhlodromus pyri
سایر بندپایان LR50 g ha-1 بی خطر AA3 Chrysoperla carnea
% درصد
سمیت برای میکروارگانیسمهای خاک Nitrogen mineralisation: No significant adverse effect
Carbon mineralisation: No significant adverse effect
A5
Dose: 5 kg ha-1

 

 

سلامتی و بهداشت انسان

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
آستانه نگرانی مسمومیت (کلاس کرامر) بالا (کلاس۳)
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 2198 B5 موش کم
سمیت حاد پوستی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 2000 A5 موش
سمیت حاد تنفسی برای پستاندارانLD50 (mg L-1) > 4.57 A5 موش, ۴ hr
نشانه های مسمومیت پستانداران
مصرف روزانه قابل قبول ADI  (mg kg-1bw day-1 ) ۰٫۰۱ A5 موش, SF=100
دز رفرنس حاد ARfD  (mg kg-1bw day-1) ۰٫۵ A5 موش, SF=100
سطح حاد قابل قبول برای فرد سمپاشAAOEL (mg kg-1 bw day-1)
سطح قابل قبول برای فرد سمپاشAOEL (mg kg-1 bw day-1) ۰٫۰۴ A5 سگ, SF=100
مطالعه نفوذ پوستی (%) ۴۰ A5

 

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
 طبقه بندی  WHO گروه ۳ نسبتا خطرناک
 (فرمولاسیون) طبقه بندی  US EPA گروه ۳ احتیاط – نسبتا سمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *