معرفی آفتکش آزادراختین azadirachtin

آزادراختین azadirachtin   

** azad ** neem ** salannin ** azadirachtin ** Margosa extract **

http://s9.picofile.com/file/8337182050/Azadirachtin.png

 

اطلاعات عمومی

 

معرفی: یک حشره کش گیاهی تترانورترپنوییدی است که دارای خاصیت کنه کشی و قارچ کشی هم هست. همچنین دارای خاصیت ضد تغذیه ای، دورکنندگی و اختلال در پوست اندازی است.

وضعیت در ایران:  ثبت برای مگس مینوز جالیز در سال ۱۳۸۷ به مدت سه سال / ثبت برای سفیدبالک جالیز در گلخانه و مزرعه در سال ۱۳۹۰ به مدت سه سال

موارد و مقدار مصرف در ایران:  مگس مینوز برگ در سبزی و صیفی  (۱٫۵، یک لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع) / سفیدبالک جالیز (۲٫۵ در هزار) / پسیل پسته (۲٫۵ در هزار)

 

نوع آفت کش حشره کش, قارچکش, کنه کش
گروه شیمیایی از گیاهان
منشا مواد طبیعی
نحوه اثر اثرگذاری روی سیستم هورمونی حشرات. اختلال در سیستم پوست اندازی
منشا یکی از ترکیبات عصاره به دست آمده از درخت چریش (Azadirachta indica) یا روغن نیم
آفات هدف شته ها، کنه ها، کرمهای طوقه، تریپس، پشه ها، مینوزها و سوسک کلرادو
ایزومر آزادراختین دارای یک ملکول با ۱۶ مرکز کایرال است
فرمول شیمیایی C35H44O16
وزن ملکولی (گرم بر مول) ۷۲۰٫۷۱
نام شناسه ترجیحی (PIN)
IUPAC نام آیوپاک dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate
CAS  نام سی ای اس dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-(acetyloxy)octahydro-3,5-dihydroxy-4-methyl-8-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-3a,6a,7,7a-tetrahydro-6a-hydroxy-7a-methyl-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-1H,7H-naphtho[1,8-bc:4,4a-c��]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate
آفات مقاوم موردی ثبت نشده

 

 

ویژگیهای زیست محیطی

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
حلاليت در آب  ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۲۹۰۰ A5 بالا
حلاليت درحلال هاي آلي   ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) ۶۵۰۰۰ A5 – تولوئن
۹۲۹۰۰ A5 – متانول
۷۷۹۰۰ A5 – استون
۷۵۱۰۰ A5 – اتیل استات
دمای ذوب (oC) ۱۵۴ A5
جوش دمای (oC) تبخیر قبل از جوش A5
دمای تجزیه (oC) >200 A5
دمای اشتعال (oC) ۵۸٫۳ V3 – (closed cup)
نسبت حلالیت اکتانال-آب در شرایط pH 7, 20oC ۹٫۷۷X1000 Calculated
تراکم فشرده (گرم بر ميلي ليتر) بر وزن مخصوص ۱٫۲ P4
ثابت اسيدي (pKa) در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد غیرقابل انجام Q3
فشار بخار در ۲۰ درجه سانتیگراد ۳٫۶۰X10-10 A5 کم
ثابت قانون هنری در ۲۵ درجه سانتیگراد ۱٫۰۰X10-08 CA2 فاقد
حداكثر طول موج جذب شده ( L mol-1 cm-1 ) ۲۱۱٫۵nm = 12145,

۲۹۰nm = 70

A5
كشش سطحي (mN m-1) ۵۶٫۴ A5

 http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

تجزیه

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
تجزیه در خاک

(روز) (هوازی)

DT50 معمول ۵ A5 غیرمداوم
DT50 آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه ۴٫۷۶ A5 غیرمداوم
DT50 مزرعه
DT90آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه ۲۶٫۳ A5
DT90 مزرعه
DT50 نقطه پایان مدلسازی
میزان تجزیه در بافت گیاهی RL50 ۳٫۸ R4
میزان تجزیه درسطح و داخل گیاه RL50 ۳٫۶ R4
تجزیه نوری در آب DT50 (روز)  pH 7 باثبات P2
میزان تجزیه در بافت گیاهی RL50 ۱۳ P3 غیرمداوم
تجزیه در رسوبات DT50 برحسب روز
تجریه در آب DT50 برحسب روز ۱۰٫۶ A4 نسبتا سریع

 

 

جذب و تحرک در خاک

 

پارامتر مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
خطی Kd ۱٫۶ A5 نسبتا متحرک
Koc ۱۸۰
فروندلیچ Kf ۳٫۴۹ A5 نسبتا متحرک
Kfoc ۳۸۱٫۳
۱/n ۰٫۹۲
اسیدیته حساس

 

 

اکوتوکسکولوژی

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
فاکتور تغلیظ در موجود زنده BCF (l kg-1) کم خطر P3 کم
CT50 (days) در دسترس نیست
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) A5 موش کم
رژیم غذایی کوتاه مدت پستانداران   NOEL (mg kg-1) ۱۰۰۰ P4 موش متوسط
سمیت  حاد برای پرندگان LD50 (mg kg-1) > 1000 A5 Colinus virginianus متوسط
سمیت  مزمن برای پرندگان(LC50/LD50)
سمیت  حاد برای ماهی LC50 (mg l-1) > 2.22 A5 Oncorhynchus mykiss متوسط
سمیت  مزمن برای ماهیNOEC (mg l-1) ۰٫۰۰۴۷ A5 Oncorhynchus mykiss زیاد
سمیت  حاد برای پندپایان آبزی LC50 (mg l-1) ۳٫۵۴ A5 Daphnia magna متوسط
سمیت  مزمن برای پندپایان آبزی NOEC (mg l-1) ۰٫۶۱۵ A5 Daphnia magna متوسط
سمیت  حاد برای سخت پوستان دریایی LC50 (mg l-1)
سمیت  حاد برای موجودات زنده کف دریا LC50 (mg l-1) ۰٫۰۰۱۶ A5 Chironomus riparius زیاد
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا NOEC در آب(mg l-1)
سمیت  مزمن برای موجودات زنده کف دریا در رسوبات NOEC (mg kg-1)
سمیت  حاد برای گیاهان آبزی EC50 (mg l-1)
گیاهان غیر هدف
سمیت  حاد برای جلبکLC50 (mg l-1) > 5.76 A5 Pseudokirchneriella subcapitata متوسط
سمیت  مزمن برای جلبگNOEC (mg l-1)
زنبور عسل  سمیت حاد  LD50 (μg bee-1) > 11.81 A5 متوسط
سمیت حاد دهانی LD50 (μg bee-1) > 8.1 A5 متوسط
سمیت  حاد برای کرم خاکی LD50 (mg kg-1) A5 Eisenia foetida کم
سمیت  مزمن برای کرم خاکی(LC50/LD50)
سایر بندپایان LR50 g ha-1 ۱۰۰ >=67.5% corr
A5 Aphidius rhopalosiphi
% درصد نسبتا خطرناک Dose: 30 g ha-1
AA3 Aphidius rhopalosiphi
سایر بندپایان LR50 g ha-1 ۱۰۰ A5 Typhlodromus pyri
% درصد بی خطر Dose: 30 g ha-1
AA3 Typhlodromus pyri
سمیت برای میکروارگانیسمهای خاک Nitrogen mineralisation: No significant adverse effect
Carbon mineralisation: No significant adverse effect
A5
Dose: 480g ha-1, 28 days

 

http://s9.picofile.com/file/8336637568/gifketab.gif

سلامتی و بهداشت انسان

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
آستانه نگرانی مسمومیت (کلاس کرامر) بالا (کلاس ۳)
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 5000 A5 موش کم
سمیت حاد پوستی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) > 2000 A5 موش
سمیت حاد تنفسی برای پستاندارانLD50 (mg L-1) > 0.72 A5 موش, ۴ hr (whole body)
نشانه های مسمومیت پستانداران
مصرف روزانه قابل قبول ADI  (mg kg-1bw day-1 ) ۰٫۱ A5 موش, SF=300
دز رفرنس حاد ARfD  (mg kg-1bw day-1) ۰٫۷۵ A5 موش, SF=300
سطح حاد قابل قبول برای فرد سمپاشAAOEL (mg kg-1 bw day-1)
سطح قابل قبول برای فرد سمپاشAOEL (mg kg-1 bw day-1) ۰٫۱ A5 موش, SF=300
مطالعه نفوذ پوستی ۱۰ A2

 

پارامتر   مقدار کیفیت و دیگر اطلاعات تفسیر
 طبقه بندی  WHO لیست نشده
 (فرمولاسیون) طبقه بندی  US EPA IV احتیاط – نه چندان سمی
بسته بندی و دفع زباله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *